Prijedlog Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Zagreb – Prijedlog Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu s Konačnim prijedlogom Zakona, koji je pripremilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom saboru, nalazi na dnevnom redu 27. sjednice Sabora koja je ovih dana u tijeku.

Dostavljamo Vam najvažnije naglaske ovog Prijedloga Zakona:

Izmjenama Zakona o porezu na dobit, zbog usklađivanja s pravnom stečevinom EU, brisao se članak 6. stavak 1. točka 7. kojim je bilo propisano umanjenje porezne osnovice za troškove u svezi sa školovanjem i stručnim usavršavanjem radnika. Usklađivanje s Uredbom komisije (EC) br. 68/01. i 363/2004. te se pristupilo izradi novog Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnika.

Zakonom se uređuju uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika. Pojam radnika uključuje i obrtnike jer u radu obrta obrtnici sudjeluju osobnim radom, a s obrtom ne mogu zaključiti ugovor o radu ( vlasnik d.o.o.-a sa svojim d.o.o.-om zaključuje ugovor o radu ako u njemu radi)

Ovim Zakonom reguliraju se državne potpore gospodarskim subjektima za:

* opće obrazovanje i izobrazbu – kojim se omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su većim djelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja

* posebno obrazovanje i izobrazbu – koje su namijenjene sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod postojećeg poduzetnika tj. Stečene kvalifikacije nisu prenosive kod novih poduzetnika

­ korisnik državne potpore - pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost

­ naukovanja koje je propisano odredbama Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93., 90/96. i 68/07.).

Potpore za opće i za posebno obrazovanje i izobrazbu su slijedeće:
­ veliki poduzetnici, mogu osnovicu obračuna poreza na dobit umanjiti do 50% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

­ mali i srednji poduzetnici, mogu osnovicu obračuna poreza na dobit ili dohodak umanjiti do 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 35% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

­ korisnici potpore koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza mogu umanjiti poreznu osnovicu do 100%-tnog iznosa opravdanih troškova za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu, uz uvjet da je osoba koja se upućuje na obrazovanje ili izobrazbu pričuvni član posade i da se obrazovanje i izobrazba provode na brodovima upisanim u Hrvatski registar brodova.

­ korisnici potpore koji zapošljavaju radnike u nepovoljnom položaju položaju (invalide, dugotrajno nezaposlene i starije osobe i dr.) mogu smanjenje porezne osnovice koje ostvaruju za opće obrazovanje i izobrazbu te posebno obrazovanje i izobrazbu uvećati za 10 postotnih bodova.


Porezne olakšice za naukovanje za obrtnička zanimanja i to:

Poduzetnici koji imaju na naukovanju do:

· tri naučnika mogu osnovicu obračuna poreza na dobit i dohodak umanjiti za 5%,

· poduzetnici koji imaju na naukovanju više od tri naučnika mogu postotak umanjenja porezne osnovice povećati za jedan postotni bod po svakom naučniku,

· najviše do 15% porezne osnovice.


Opravdani troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe koji su osnova za dodjelu potpore su:

· troškovi školarine na osnovnim, srednjim, višim i visokim školama i fakultetima te svim drugim obrazovnim institucijama na kojima se stječe osnovno obrazovanje, srednja školska sprema, niža i srednja stručna sprema, viša i visoka stručna sprema, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije,

· naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

· troškovi predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe,

· troškovi stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,

· troškovi otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.


Opravdani troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe koji su osnova za dodjelu potpore su:

· naknade za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima,

· troškovi specijalizacije i drugih oblika posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

· troškovi predavača i instruktora, savjetovanja u svezi s projektima posebnog obrazovanja i izobrazbe,

· troškovi stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,

· troškovi otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Ako se obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta u troškove se uključuju i troškovi prijevoza i smještaja do visine stvarno nastalih troškova i troškovi dnevnica, i to u skladu s propisima o oporezivanju dohotka.

Podzakonske propise (sadržaj evidencija i dokumentaciju za izračun državnih potpora) propisati će ministar financija u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona. Svi porezni obveznici koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu i za posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje, nastalim u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007., mogu za spomenuto razdoblje u 2008. godini ostvariti potpore za ove namjene.


 
04.10.2007